De Doornenburgse wegen

Wegen en Buurtschappen

 

 

Waarschijnlijk  is het gebied rond

Doornenburg en Pannerden in de 10e/11e eeuw ontgonnen.

De bewoning concentreerde zich op de oude stroomruggen van de Rijn.

 

Heggen en sloten vormden de perceelscheidingen.

 

De Doornenburgers woonden in boerderijen langs de dode armen van de Oude Rijn en langs de Waal.

 De oude bewoningsgronden de Woerd, de Kamp en de Zwarte Hof met het perceel de Vlasten

vormden de kern van Doornenburg.

 

Er ontwikkelden zich buurschappen zoals De Pas, Landweer, Keuterveld, Blauwe Hoek, De Waaij, Hakvoort,

en de Krommers langs de Rijnkant; Alverloren, Lookuip, Schepershofstede en

Bestevadershofstede langs de Waalkant.

 

In eerste instantie zullen de dode armen van de rivier (restbeddingen) de verkeersaders zijn geweest.

Vóór de bedijking vond de afwatering van de ontgonnen Doornenburgse stroomruggronden plaats via talloze restgeulen

en een stelsel van gegraven sloten.

Vooral de relatief brede bedding van de pré-romeinse Rijn langs kasteel Doornenburg (nu Linge)

voerde veel overtollig water af.

 

Bij hoge waterstanden overstroomden de lage gebieden tussen de hoger gelegen oeverwallen het eerst.

Vandaar werden de kommen met water gevuld.

Om zich tegen het overstromingswater uit Doornenburg te beschermen wierpen die van Angeren en Gendt

een dwarskade op. De Krakkedel. 

 

Waarschijnlijk heeft de Krakkedel zich naar het noorden uitgestrekt als bescherming tegen overstromingswater vanuit

de Doornenburgse Gemeente (gemeenschappelijke weide).

 

 

 

De Rijnstraat ( voorheen de Landweer genaamd) heeft waarschijnlijk ook als dwarskade gefungeerd.

 

Ten noorden van de Linge vormt de Landweer namelijk de westgrens van het Keuterveld.

De naam landweer betekent onder meer: verdediging van het land tegen de rivieren

Om hun akkers tegen overstromingswater vanuit het Keuterveld te weren,legden de boeren een dwarskade aan.

Zo bleven de Bonenkamp, Papenakker, ribbelakker enzovoort droog.

Het Keuterveld moet toen nog 'woest' niemandsland zijn geweest

 

De Landweer leidde het overstromingswater via het Keuterveld en het perceel 'Nieuwe Land'

naar de oude Rijnbedding(de huidige Linge).

Na de bedijking verloor de Landweer zijn functie en is het Keuterveld in cultuur gebracht.

 

 

Aan de overzijde van de Linge loopt de Rijnstraat (voorheen Landweer) door tot aan de Duisterestraat.

Hier lijkt de Landweer eveneens de functie van dwarskade te hebben vervuld,

maar dan om overstromingswater uit een oude, afgesneden meandergeul van de Rijn te keren.

 

De meandergeul vormde een hoefijzer, waarbinnen op het hoge perceel de Vlasten, het kasteel Doornenburg.

 

Het lijkt erop, dat de Landweer zich vanaf de Scherpe Hoek naar het zuiden tot aan de Waal heeft voortgezet.


Sommige  genoemde namen kennen we nog altijd, sommige zijn er niet meer of zijn anders gaan heten in de loop der jaren.